Γνωστοποίηση αποφάσεων της 8ης Συνόδου των Μερών COP8 προς εθνικούς φορείς και ΔΚΟ για τον Έλεγχο του Καπνού

ΘΕΜΑ : «Ενημέρωση εθνικών φορέων και αντιπροσωπειών σε Διακυβερνητικούς Οργανισμούς περί των Αποφάσεων της 8ης Συνόδου των Μερών (Conference of the Parties – COP 8) της Σύμβασης Πλαίσιο για τον Έλεγχο του Καπνού (Framework Convention on Tobacco Control – FCTC).»

Σχετ.: α) Ο Ν. 3420/2005 (ΦΕΚ 298/ τ. Ά/ 2005) «Κύρωση της Σύμβασης Πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον έλεγχο του καπνού».
β) O N. 3730/2008 ((ΦΕΚ 262/ τ. Ά/ 2008) “Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις».
γ) Οι σχετικές Αποφάσεις που υιοθετήθηκαν από τα Μέρη της Σύμβασης Πλαίσιο για τον Έλεγχο του Καπνού κατά τη διάρκεια της 8ης Συνόδου (COP 8, 1-6 Οκτωβρίου 2018, Γενεύη).

Ακολουθεί αναλυτικά συνημμένο το υπ. αρ. πρωτ. Δ2β/οικ. 30078/17-04-2018 έγγραφο (ΑΔΑ:69Ν5465ΦΥΟ-7ΣΕ) του Αν. Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Ενημέρωση εθνικών φορέων και αντιπροσωπειών σε Διακυβερνητικούς Οργανισμούς περί των Αποφάσεων της 8ης Συνόδου των Μερών (Conference of the Parties – COP 8) της Σύμβασης Πλαίσιο για τον Έλεγχο του Καπνού (Framework Convention on Tobacco Control – FCTC)».

Γνωστοποίηση αποφάσεων COP8 προς εθνικούς φορείς και ΔΚΟ_69Ν5465ΦΥΟ-7ΣΕ

Μοιραστείτε τις σκέψεις σας