Καταγγελία για κάπνισμα σε cafe-bar στην Λάρισα

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΣΤΌΝ ΆΜΠΈΛΏΝΆ ΛΆΡΊΣΆΣ ΚΆΊ ΆΎΤΌ ΠΌΎ ΈΧΏ ΆΝΤΊΛΉΦΘΈΊ  ΈΊΝΆΊ ΌΤΊ ΜΠΆΡ ΚΆΦΈ ΚΆΊ ΈΣΤΊΆΤΌΡΊΆ ΜΈΤΆ ΆΠΌ ΤΊΣ 10.30 ΠΡΌΤΡΈΠΌΎΝ ΤΌΎΣ ΚΆΠΝΊΣΤΈΣ ΠΈΛΆΤΈΣ ΤΌΎΣ ΝΆ ΚΆΠΝΊΖΌΎΝ ΈΝΤΌΣ ΤΌΎ ΚΆΤΆΣΤΉΜΆΤΌΣ ΤΌΎΣ ΠΆΡΆΒΛΈΠΌΝΤΆΣ ΈΜΆΣ ΤΌΎΣ ΜΉ ΚΆΠΝΊΣΤΈΣ ΜΈ ΤΉΝ ΆΝΌΧΉ ΤΉΣ ΆΤΎΝΌΜΊΆΣ .ΈΆΝ ΔΈΝ ΓΊΝΌΝΤΆΊ ΌΎΣΊΆΣΤΊΚΌΊ ΈΛΈΓΧΌΊ ΠΊΣΤΈΎΏ ΔΎΣΤΎΧΏΣ ΌΤΊ Ό ΝΌΜΌΣ ΈΆΝ ΔΈΝ ΈΧΈΊ ΆΤΌΝΊΣΈΊ ΘΆ ΆΤΌΝΊΣΈΊ .

Μοιραστείτε τις σκέψεις σας