Γνωστοποίηση αποφάσεων της 8ης Συνόδου των Μερών COP8 προς εθνικούς φορείς και ΔΚΟ για τον Έλεγχο του Καπνού

Η Σύμβαση αυτή αποτελεί διεθνή συνθήκη που αφορά σε θέματα δημόσιας υγείας και έχει κυρωθεί από 181 χώρες. Η θέση της σε εφαρμογή μάλιστα, έπειτα από την απαιτούμενη κύρωσή της από 40 Μέρη, το 2005 την κατέστησε, παράλληλα, και την και ταχύτερα υιοθετημένη διεθνή συνθήκη στην ιστορία των Ηνωμένων Εθνών.


Αποτελεί το θεσμικό πλαίσιο σε διεθνές επίπεδο, βάσει του οποίου αναπτύσσονται από τα Μέρη, και συνεπώς και τη χώρα, οι αντίστοιχες πολιτικές ενάντια στην καταστροφική επιδημία του καπνού και των συναφών με αυτόν προϊόντων. Περικλείει το σύνολο των τομέων πολιτικής που σχετίζονται με τον καπνό (υγεία, οικονομία, φορολογία, κοινωνία και ευπαθείς ομάδες, περιβάλλον, αγροτική καλλιέργεια, επιχειρηματικότητα, κ.λπ.) και εισάγει αυστηρές υποχρεώσεις των Μερών, όπως η προστασία της πολιτικής από εμπορικά και άλλα κεκτημένα δικαιώματα της βιομηχανίας καπνού, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, η νομοθέτηση οικονομικών ή μη μέτρων για τη μείωση της ζήτησης των προϊόντων καπνού, την πλήρη απαγόρευση της διαφήμισης, προώθησης και χορηγίας τους, την προστασία από την έκθεση στον καπνό, ιδιαίτερα σε σχέση με τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, την αντιμετώπιση της εξάρτησης, η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, καθώς και του συνόλου των σχετικών επαγγελματικών ενώσεων, ιδιωτικών και δημοσίων φορέων, τόσο για τις καταστροφικές συνέπειες της χρήσης, όσο και για ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών που αφορούν στην καπνοβιομηχανία και τον έλεγχο του καπνού, η παροχή εναλλακτικών έναντι της καπνοκαλλιέργειας αγροτικών δραστηριοτήτων και η παροχή σχετικών κινήτρων, η προστασία του περιβάλλοντος, η θεσμοθέτηση μέτρων που αφορούν στην αστική και ποινική νομική ευθύνη για τις αρνητικές συνέπειες από την κατανάλωση των προϊόντων αυτών, ο έλεγχος επί της συσκευασίας, αλλά και η ρύθμιση των συστατικών κι εκπομπών τους, η συνεργασία σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, κ.α. Επιπλέον, προβλέπει την υπογραφή πρωτοκόλλου για την καταπολέμηση των παράνομων προϊόντων καπνού, διαδικασία που για τη χώρα είναι εν εξελίξει, καθώς έχει μεν υπογραφεί, αλλά δεν έχει ακόμα κυρωθεί και κατατεθεί το σχετικό πρωτόκολλο, το οποίο ωστόσο είναι διεθνώς σε ισχύ από το 2018, ενώ συμπληρωματικές υποχρεώσεις προβλέπονται και από την Οδηγία 2014/40/ΕΕ.

Διαβάστε αναλυτικά συνημμένο το υπ. αρ. πρωτ. Δ2β/οικ. 30078/17-04-2018 έγγραφο (ΑΔΑ:69Ν5465ΦΥΟ-7ΣΕ) του Αν. Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Ενημέρωση εθνικών φορέων και αντιπροσωπειών σε Διακυβερνητικούς Οργανισμούς περί των Αποφάσεων της 8ης Συνόδου των Μερών (Conference of the Parties – COP 8) της Σύμβασης Πλαίσιο για τον Έλεγχο του Καπνού (Framework Convention on Tobacco Control – FCTC)».

Μοιραστείτε τις σκέψεις σας